In de betekenis…

In de betekenis…

Informatie kan op verschillende manieren landen. In een persoonlijk gesprek is het goed mogelijk om, mede door het juiste informatieniveau en een goede toonzetting, de boodschap helder te verwoorden. Vele dialogen komen dan tot stand.

Echter, het gebeurt vaker dat uit een poging om informatie te verstrekken misverstanden ontstaan en de bijbehorende mening en ter onderbouwing gebruikte argumenten een geestelijke dissonantie veroorzaken. Dissonantie geeft een onaangenaam gevoel van spanning omdat die ingaat tegen de eigen opvatting en mening. In onze tijd is er een veelvoud aan meningen en opvattingen die nog eens worden aangevuld met een diversiteit aan waarden en bijkomende normen. Een bijna onmetelijke veelvoud die, als de dialoog ontbreekt, eerder tot verschraling leidt en dan geen rijkdom meer is.Het raakt mij iedere keer opnieuw als in de teksten van de Heilige Schrift door de volgelingen van Jezus de dialoog wordt gezocht met anders sprekenden en denkenden. Je ervaart de bezieling die zij hebben meegekregen om namens Hem te spreken over God en de betekenis van zijn boodschap voor de mensen. Voor de mensen die nu in zijn boodschap geloven, hebben deze teksten een bijzondere betekenis. Hoe is het mogelijk om die over te brengen en in gesprek te gaan met mensen die zoekend zijn?

Uw gift maakt het mogelijk om zichtbaar te blijven

De opdracht die ‘de mensen’ van Katholiek Nieuwsblad voor ogen hebben, is de aandacht vestigen op de betekenis van die woorden en het overbrengen van de katholieke boodschap aan allen die daar naar verlangen of zoekende zijn. Een plek waar dat bij uitstek gebeurt, is de website van Katholiek Nieuwsblad (www.katholieknieuwsblad.nl). De site brengt het laatste nieuws, zowel nationaal als internationaal, dat u niet mag missen. Daarnaast wordt iedere vrijdag in de krant uitvoerig en met achtergrondinformatie een verbinding gelegd met het alledaagse katholieke leven dat er (niet altijd zichtbaar) nog volop is. De laagdrempelig vorm van communiceren via de website vraagt om een investering die zonder de ondersteuning van de Arnulfus Stichting niet mogelijk is. De katholieke boodschap, informatie en nieuwsvoorziening leveren namelijk op zichzelf economisch bijna niets op. Toch is het van wezenlijk belang om in onze samenleving gehoord te blijven worden. De website van Katholiek Nieuwsblad wordt zeer goed bezocht, maar er moet nog het nodige werk verzet worden om op internet dé plek voor de katholieke gemeenschap te blijven, als het gaat om opinie, betrouwbaar nieuws en inspiratie. Uw gift aan onze stichting maakt het mogelijk om zichtbaar en van betekenis te blijven voor de katholieke gemeenschap en allen die daar naar op zoek zijn. Mogen wij rekenen op uw bijdrage om dit te verwezenlijken?

François Vluggen, directeur

De Arnulfus Stichting en uw geld​

De Arnulfus Stichting geeft financiële ondersteuning aan gedrukte landelijke media met een katholieke signatuur, met name aan Katholiek Nieuwsblad. Dit blad verschijnt wekelijks bij abonnees in hoofdzakelijk Nederland, maar ook in België. Katholiek Nieuwsblad heeft vanaf zijn oprichting de intentie gehad een positieve bijdrage te leveren aan kerk en samenleving. De toonzetting van Katholiek Nieuwsblad is gebaseerd op een goed gefundeerde katholieke visie op onze maatschappij. 

Om de continuïteit van het verspreiden van de blijde boodschap voor de toekomst te waarborgen is uw financiële bijdrage van onmisbaar belang. Dat kan door een gift maar ook op een andere wijze.

Wat vindt ú cruciaal? Oormerk uw gift!

Iedere gift aan de Arnulfus Stichting komt direct en geheel ten goede aan degelijke katholieke journalistiek, daar kunt u van op aan. Maar wist u dat u uw gift ook kunt oormerken voor specifieke projecten die ú van essentieel belang vindt binnen het geheel?

Dit zijn de projecten die de Arnulfus Stichting in het bijzonder onder uw aandacht wil brengen:

  • KN Jong: Hét online platform vóór en dóór katholieke jongeren. Zie kn.nl/jong.
  • KN Rome: Goede verslaggeving uit de Eeuwige Stad, met een eigen correspondent in het Vaticaan.
  • KN Internationaal: Er gebeurt méér in de wereld(-kerk) dan wat wij in West-Europa doorgaans zien! KN brengt het in beeld dankzij correspondenten over de hele wereld, en goede reportages uit o.a. Latijns-Amerika, Afrika, Azië en het Midden-Oosten.
  • KN Online: Juist op internet is een betrouwbare bron van katholiek nieuws essentieel; steun daarom de verdere ontwikkeling van kn.nl als platform voor informatie, inspiratie en verdieping.
  • KN Onderzoek: KN heeft onlangs een grondig en langlopend onderzoek afgerond naar de uitdagingen én kansen van parochies in deze tijden van kerksluiting. Een uniek en urgent project. Steun voor nog meer van dit soort onderzoeksjournalistiek.

 

Indien er op het moment van uw donatie voldoende steun is voor een bepaald project gaat uw gift naar een van de andere projecten of soortgelijke projecten.